Sunday, September 6, 2009

حلیه کثیف نظام برای بر هم زدن مراسم روز قدس

یک منبع موثق از ترفند جدید سپاه پاسداران برای لوث کردن روز قدس و مانع شدن از اجرای برنامه سبزها در این روز خبر داد. بنا بر این خبر قرار است چند جنازه از پیشمرگان کرد را که در درگیریهای اخیر با سپاه کشته شده اند، لباس بسیج و سپاه به تن کنند و به عنوان شهدای سپاه در درگیریهای اخیر در تهران تشییع کنند.بهتر است این خبر را از هر طریق ممکن اطلاع رسانی کنیم.

No comments:

Post a Comment