Friday, September 11, 2009

اگر میرحسین و کروبی و یا خاتمی را گرفتند چه باید بکنیم؟

پاسخ به این سئوال را تاریخ دربرابرمان قرار داده. این درست که ما نسلی هستیم که خود تجربه روبرو شدن صف به صف با استبداد را در جبهه عمل نداشته ایم، اما دست کم می توانیم از اشتباهات پدرانمان درس بگیریم و آنها را تکرار نکینم. صحبتهای امروز نمازجمعه خامنه ای نشان داد که خواب تلخی برایمان دیده اند و این همه از ترسشان است. وقتی خامنه ای می گوید: " چشم فتنه را باید درآورد یعنی بدجوری از ما ترسیده. چه باید کرد؟ اگر میرحسین و خاتمی و کروبی را دستگیر کردند. ساکت بنشینیم و خود را به تقدیر بسپاریم؟ ناامید شویم و در خواب ناله کنیم و به خلوتی بخزیم؟ چنانکه پدرانمان به وقت دستگیری مصدق کردند؟ چنانکه در ایام انقلاب بر سر جوانان انقلابی آمد؟ نه باید نشان بدهیم که تفاوتی میان ما و پدرانمان هست. باید حمله پیشدستانه از جانب ما باشد. ما باید حمله کنیم و منتظر حمله آنها نمانیم. بهترین دفاع حمله است. این را حکومتیها خوب می دانند ما چطور؟ روز قدس روز حمله ماست . روز دفاع ما از میهنمان است. روز جان دادن در راه آزادی است. امروز خامنه ای دستور حمله به سبزپوشان روز قدس را صادر کرد. ما چه باید بکنیم ؟ بترسیم و از ترس مرگ خودکشی کنیم؟ باید حمله را ما شروع کنیم. این بهرتین استراتژی است. اگر میرحسین و کروبی و یا هر رهبر مخالف نظام را گرفتند ما بید 25 خردادی دیگر بیافرینیم و باید آنقدر در خیابان بمانیم و دست به حملات چریکی و پارتیزانی بزنیم تا حکومت تسلیم شود. دستگیری میرحسین می تواند اسم رمز تمام گروهها و افراد سبز پوشی باشد که ایران را سبز می خواهند. رمز عملیات خواهد بود. عملیاتی که جنبش را از فاز مخالفت مدنی به مقاومت عملی سوق بدهد. باید جنبش را وارد فاز مقاومت میدانی کرد. این بازی که در وبلاگها راه افتاده باید عملی شود. آنقدر در خیابان بمانیم و بجنگیم تا تسلیم شوند. باید ما هم از آنها گروگان بگیریم. ساختمانهای ادارات دولتیو حتی می توان افرادی را از سران آنها را گروگان گرفت. فراموش نکنید الگوی مخالفت مدنی تا زمانی پاسخگوست که حکومت عقب بنشیند. اگر قدمهای متزلزل حکومت رو به جلو باشد بازی را باخته ایم.

No comments:

Post a Comment