Friday, November 6, 2009

پرداخت نفری 250 هزار تومان به هر یک از چماق به دستان روز 13 آبان

یک مقام ارشد در نیروی بسیج به خبرنگار همهمه از پرداخت نفری 250 هزار تومان به هر یک از چماق به دستان روز 13 آبان خبر داد